آگهی مزایده عمومی سالگرد تأسیس شرکت کمباین سازی اایران کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران کمباین 1060
مزایده اقلام مازاد (پیچ،مهره،زنجیر)
آگهی مزایده عمومی
15 آذر 1348
سالگرد تأسیس شرکت کمباین سازی اایران
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
کمباین 1060
مزایده اقلام مازاد (پیچ،مهره،زنجیر)
1400/9/27
مزایده اقلام مازاد آذر ماه 1400
1400/9/20
مزایده ضایعات شهریور 1400
1400/6/21
دریافت تندیس و تقدیرنامه 5 ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران
1400/4/31
مزایده عمومی
1400/3/2