غلامرضا جمالیرئيس هیأت‌ مدیره

علیرضا اسمعیل زادهنائب رئيس هیأت‌ مدیره

علی اصغر حمیدی فرد مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

علی رضا محمودی عضوهيأت مديره

سیدمحمدعلی خطیبی طباطبایی عضوهيأت مديره