بیلر مدل ۳۵۱:

اخذ نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و کشاورزان به منظور تسهیل در استفاده از دستگاه بیلر و حرکت آن در مزارع و همچنین افزایش عمر سیستم گره زن و بسته بندی علوفه با تغییراتی بر روی بیلر مدل ۳۴۹ تولید و عرضه گردید .

مزایای بیلر مدل ۳۵۱ نسبت به بیلر مدل ۳۴۹ :

استفاده از پیکاپ هیدرولیک برای عبور از مرز بندی مزارع ، اپراتور می تواند با کمک سیستم هیدرولیک تراکتور پیکاپ بیل را به سمت بالا و پایین حرکت دهد .

استفاده از فن تمیز کننده گره زن که مانع از تجمع گرد و غبار و خرده های کاه و کلش بر روی سیستم گره زن بیلر می گردد و سبب افزایش طول عمر  

 

 بیلر 351


بیلر 359