واحد فروش و خدمات پس از فروش :

 

مدیر فروش، خدمات پس از فروش و صادرات

جناب آقای دکتر یوسفی

تلفن داخلی

08633130011-13

(284)

تلفن مستقیم

086-33130370

فکس

08633138098

سرپرست فروش داخلی

جناب آقای مهندس جیریایی

تلفن داخلی

13-08633130011

(290)

تلفن مستقیم

08633123817

رئیس فروش قطعات یدکی

جناب آقای مهندس فاخر

تلفن داخلی

08633130011-13

 (255)

فکس

08633120948

مسئول امورنمایندگیها

جناب آقای مهندس ویسمه

تلفن داخلی

08633130011-13

(283)

تلفکس

08633130050

رئیس خدمات پس از فروش

جناب آقای مهندس ایلدرآبادی

تلفن داخلی

08633130011-13

 (289)

تلفن مستقیم

08633137022

کارشناس بازاریابی

جناب آقای نقدی

تلفن داخلی

08633130015

(245)

تلفکس

08633130050