ارزش‌های سازمانی : (کنارهم)

   کرامت ذينفعان

   نوآوري و خلاقیت

   ایمنی و سلامت کارکنان

    راستی و شفافيت

    همدلی و اعتماد

    مشتری مداری