حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل، اطمینان بخش، واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کند.

اهم اقدامات انجام‌ شده واحد حسابرسی داخلی

 1. کسب اطمینان معقول از اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و رسیدگی حوزه‌های پر ریسک. ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته‌های ریسک شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
 2. برون‌سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک‌های شناسایی‌شده و پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون‌سپاری در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و بررسی پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی و ارسال اصلاحات پیشنهادی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها
 3. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستندسازی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن
 4. پیگیری صدور گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه
 5. بررسی صحت تهیه صورت‌های مالی به‌منظور کسب اطمینان از ارائه منصفانه اطلاعات و افشای کافی
 6. نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی
 7. پیگیری استقرار نظام‌های کنترلی و قانونی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت بر واحد مبارزه با پول‌شویی شرکت‌ اصلی و شرکت‌های گروه و پیگیری ایجاد فرآیندهای مورد نیاز مطابق قوانین مربوطه

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به‌منظور انجام وظایف تعیین شده  دارای سه تا پنج عضو متخصص مالی می‌باشد :

 1. علیرضا اسمعیل زاده ؛ رئیس کمیته 
 2. سید کاظم جعفرزاده ؛ عضو کمیته 
 3. یوسف پاشانژاد ؛ عضو کمیته 
 4. مجید آخوندی ؛ دبیر کمیته 

اهم اقدامات انجام‌ شده کمیته حسابرسی

 1. برگزاری جلسات کمیته حسابرسی شرکت 
 2. برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
 3. نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی
 4. طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیئت‌مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورت‌جلسات کمیته به هیئت‌مدیره 
 5. اخذ گزارش حسابرسی با اظهارنظر مقبول در شرکت، با توجه به پایش مستمر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و نظارت منظم بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و گزارش‌گری مالی
 6. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی
 7. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته