فرم تامین کنندگان
اطلاعات پایه: نام شرکت: * نام مدیرعامل: * زمینه فعالیت: *
نوع مالکیت: * تاریخ بهره برداری: شماره ثبت: *
شناسه ملی: * کد اقتصادی: * تلفن: *
آدرس دفتر مرکزی: * کد پستی: * فکس دفتر مرکزی:
آدرس وبسایت: پست الکترونیکی:
آدرس کارخانه/کارگاه * تلفن کارخانه/کارگاه: * فکس کارخانه/کارگاه:
رزومه/ کاتالوگ /بروشور:(با حجم کمتر از 4MB)
نوع فعالیت: * کد پستی کارخانه/کارگاه:
پروانه فعالیت,بهره برداری و سایر مجوز ها:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام پروانه

تصویر

گواهینامه ها:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام گواهی

تصویر

استاندارد ملی یا بین المللی محصولات:(با حجم کمتر از 4MB)

ویرایش

نام گواهی

تصویر

اطلاعات مدیر عامل و

اعضای هیئت مدیره و مدیران کلیدی

ویرایش

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تلفن همراه

نیروی انسانی و ساختار سازمانی:
ساختار سازمانی:(با حجم کمتر از 4MB)
تعداد پرسنل شاغل در شرکت: *
تعداد کارشناسان فنی: تعداد کارشناسان غیر فنی:
اطلاعات مالی:
شماره حساب شرکت: شماره شبا شرکت:
اسناد اعتبار سنجی (صورت های مالی):(با حجم کمتر از 4MB)
گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده:(با حجم کمتر از 4MB)
سوابق همکاری:

سابقه همکاری با شرکت کمباین سازی:

مدت سابقه:
علت خاتمه همکاری: کد تامین کننده :